Porušuje Návrh zákona o pojištění odpovědnosti antimonopolní pravidla EU?

Kvě 25, 2023

Jako omezování konkurenční soutěže na trhu s povinným ručením motorových vozidel může posuzovat Evropská komise poslední verzi českého návrhu zákona o pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla. Jde o to, že z návrhu novely zákona zmizela pasáž, která by umožnovala pojišťovacím zprostředkovatelům a distributorům pojištění používat alespoň nezbytné základní údaje, potřebné k vytváření nabídek pojištění a vůbec k procesům předsmluvního vyjednávání se zájemcem o výše uvedené pojištění.

V současné praxi slouží klientům k porovnávání podmínek a cen tzv. povinného ručení nejrůznější internetové srovnávače. Praxe je taková, že stačí zadat do příslušného políčka srovnávačů cen pouze státní poznávací či dnes správně registrační značku vozidla a samotný srovnávač si už postupně vyhledá vše ostatní, co potřebuje. Zde ovšem lze nalézt i jedno zásadní čertovo kopýtko. Samotné srovnávače nemají přímý přístup do databáze České kanceláře pojistitelů. Informace, které jsou pro výpočet pojištění podstatné, tedy technické údaje vozidel, motocyklů nebo přívěsných vozíků jako jsou identifikační číslo silničního vozidla (VIN), případně jeho výrobní číslo umístěné na podvozku motorového vozidla nebo číslo osvědčení o registraci tohoto vozidla si musejí srovnávače buď kupovat od soukromých společností, které podobné databáze mají, a pokud se jim nechce za takové „zboží“ platit, jsou odkázáni na jiné cesty, jak se ke kýženým údajům dostat. Ve výsledku ovšem může jít o data, která nejsou přesná nebo ztratila na aktuálnosti.

Odborníci poukazují, že ještě v únoru 2023 návrh obsahoval pasáž, zmiňující poskytování výše uvedených nezbytných údajů nejen finančním č pojišťovacím poradcům a leasingovým společnostem, ale také on-line srovnávačům. Výše uvedené subjekty by měly status tzv. pověřené osoby, o níž by hovořil i připravovaný zákon ve smyslu, že nastane-li případ, že nakládání s těmito údaji bude naprosto nezbytné z důvodu sjednávání pojistné smlouvy týkající se povinného ručení, případně k provedení aktualizace nebo změn v dané smlouvě či řešení zániku sjednaného pojištění odpovědnosti, je možné požadované údaje ze strany pojistitele uvést tzv. pověřené osobě. To vypadalo velice rozumně a odborníci tuto pasáž v připravované zákonné normě kvitovali pozitivně. Vše se ale nakonec ocitlo kdesi ve ztracenu. Návrh obsahuje upravenou pasáž, která zmiňuje, že údaje evidované Českou kanceláří pojistitelů a týkající se pojištění odpovědnosti (povinného ručení), informace o vozidlech nebo jejich provozovatelích či vlastnících uvedená kancelář pojistitelů poskytne pouze takovým orgánům, které jsou oprávněny k provádění příslušných zápisů údajů nebo jejich pozměňování v registru silničních vozidel a potom všem orgánům, které jsou oprávněny ze zákona např. projednávat dopravní přestupky apod. Kromě toho zákon týkající se Policie České republiky upravuje poskytování takovýchto údajů policistům, kteří prošetřují dopravní nehody. Dalším subjektům nebo orgánům může kancelář pojistitelů příslušné údaje poskytnout v případě, že jí to ukládá zákon, jímž se tyto orgány nebo subjekty řídí. O on-line srovnávačích ani slovo, ba ani písmeno!

Odborníci ovšem poukazují, že zde by Česká republika mohla narazit. Zmiňují vyšetřování Irska ze strany Evropské komise zahájené v roce 2017. O dva roky později Evropská komise situaci vyhodnotila jako bránění účastníkům pojistného trhu v přístupu k potřebným informacím, což ovlivňuje konkurenceschopnost prostředí v rámci hospodářské soutěže. Zkrátka, ne všichni na irském pojistném trhu měli stejný přístup k datům, která potřebovali pro svou práci a podnikání. S létem 2021 komise publikovala prohlášení, že stav irského pojistného trhu v případě povinného ručení porušuje antimonopolní pravidla Evropské unie. O rok později Evropská komise přijala příslib irského držitele dat o vozidlech pojištěných v rámci povinného ručení a výsledkem mělo být zákonné umožnění spravedlivého a nediskriminačního přístupu k informacím potřebným k vypracování relevantní nabídky podmínek ke sjednání pojištění zodpovědnosti z provozu motorových vozidel.

Česko by u Evropské komise mohlo narazit úplně stejně, Přičemž krok, kdy došlo k vypuštění pasáže o poskytování informací pověřeným osobám (tedy i on-line srovnávačům), není pojišťovacím odborníkům zcela jasný. Nešlo totiž ani o kompletní přístup. Řadu dat, které se týkají konkrétních škodních událostí, pověřená osoba vůbec nepotřebuje. Naopak, možnost využít vybraných klíčových údajů přímo z relevantní databáze podstatně nejen zjednoduší, ale především zrychlí celý proces přípravy pojistné smlouvy a usnadní také jednání mezi zprostředkovatelem či distributorem pojištění a klientem, který se s pomocí on-line srovnávače snaží zorientovat v cenách tak, aby pojištění pro něj i jeho vůz bylo co nejvýhodnější. V současném znění přípravné verze příslušného zákona však není zachycena ani možnost právního podkladu na základě kterého by zprostředkovatelé a distributoři měli právo získávat alespoň část takových informací z pojišťovací databáze, kterou potřebují pro předmět svého podnikání. Není tedy vůbec nepředstavitelné, že by se v případě schválení i takto okleštěného zákona mohla o jeho znění a praxi, kterou by přinášel, začít rovněž zajímat Evropská komise.

Jak takové vyšetřování probíhá v praxi? Úředníci Evropské komise zahájili v roce 2017 sérii neohlášených kontrol zaměřených na pojišťovací společnosti, které v Irsku poskytovaly pojištění povinného ručení provozu motorových vozidel. Kontroly byly prováděny přímo na místě v prostorách uvedených společností. Cílem bylo zjistit, zda nebyla porušena jinak přísná antimonopolní pravidla Evropské unie. Obecně nejsou v rámci unie povolené kartely a už vůbec ne ani restriktivní obchodní praktiky. Evropská komise se také soustředila na velmi detailní průzkum, zda vybrané pojišťovací společnosti nezneužívají své dominantní postavení, kterému se těší na domácím trhu. Právně se celá akce opírala o články 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie. Irsko nakonec muselo přislíbit nápravu a představit konkrétní kroky a opatření, jimiž mělo k nápravě dojít. Tyto přísliby ze strany Irska pak měly sílu zákona.

Podobná zjištění, opřená o názor, že nestejný přístup ke klíčovým informacím, omezuje hospodářskou soutěž, by komise mohla učinit i v České republice, pokud by původní pasáž o přístupu pověřených osob k datům zůstala vypuštěna. Pojištění je povinné pro všechny řidiče a omezený přístup k datům pak ve výsledku zvýhodňuje ty společnosti, které mají šanci získávat kvalitnější a validnější data. Čímž jsou zase znevýhodněni všichni ostatní, kteří tento přístup k dispozici nemají. Jenže validita a relevantnost takovýchto dat je základem podnikání v případě poskytování tzv. povinného ručení. Podle Evropské komise není možné, aby část pojišťoven měla výhodnější přístupy k informacím a další, větší část, těmito informacemi nedisponovala. Odborníci na oblast pojišťovnictví se tedy domnívají, že by český trh s pojištěními odpovědnosti, bude-li novela nakonec schválena bez pasáže zmiňující pověřené osoby jako ty, které by měly mít umožněný přístup alespoň k nezbytně potřebným datům, může narazit na výše popsaná unijní pravidla, týkající se rovných příležitostí v podnikání a práva pojišťovacích společností dostat taková data, aby na základě jejich vyhodnocení mohla příslušná česká nebo v Česku působící pojišťovna precizně připravit promyšlenou a propracovanou nabídku takových variant pojištění odpovědnosti, kterou bude- považovat za nejvýhodnější. Zájemce o pojištění by pak zase měl mít právo dostat (třeba s pomocí internetového srovnávače) zcela přesné informace založené na práci s platnými kvalitními daty.

Zdroje. oPojištění.cz, Vidlákovy peníze, o/dok.cz (znění Návrhu zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 356/23)