Životní pojištění

Životní pojištění je vhodné uzavřít co nejdříve. S přibývajícím věkem přibývají i zdravotní rizika, která se potom promítají do kalkulací ceny pojistného. S tím se zvyšuje i pojistná částka tak, aby mělo pojištění smysl.

Před uzavřením životního pojištění je důležité si promyslet, co od životního pojištění očekáváte a jak velké by mělo být pojistné. Na jedné smlouvě lze pojistit i více lidí, a s platbou pojistného můžete požadavky nastavit tak, aby vyhovovaly Vašim individuálním potřebám. Důležité je si také rozmyslet, zda má životní pojištění krýt pouze rizika nebo má být spojeno se spořením.

V případě např. úmrtí pojištění finančně zabezpečí Vaše nejbližší (děti, manžel, partner, …), splatí za Vás hypotéku a další půjčky a závazky. Při úrazu nebo závažné nemoci Vám peníze z pojištění pomohou uhradit kvalitnější léčení a další náklady. V případě pracovní neschopnosti čí invalidity může pojištění dorovnat výpadek příjmů.

typy životního pojištění

 

Rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění kryje základní riziko, tj. riziko smrti. Tento typ pojištění tedy neposkytuje žádnou spořicí složku a veškeré zaplacené pojistné je určeno na krytí pojištěných rizik. Toto pojištění je tedy vhodné pro ty, kteří chtějí zabezpečit svou rodinu a blízké pro případ smrti. Plnění z tohoto pojištění je pak možné použít ke krytí případných závazků, které po sobě pojištěný zanechá. Kromě rizika smrti lze dojednat také doplňková pojištění např. pro případ úrazu nebo trvalé invalidity.

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění nabízí kromě výše zmíněné ochraně rizik také garantovanou částku na dožití, která je vyplácena po skončení pojistné smlouvy.

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění v sobě kombinuje pojištění pro případ smrti pojištěného (popř. pojištění dalších rizik) s možností investovat část pojistného do podílových fondů. Zhodnocení investovaných prostředků je závislé na zvolené investiční strategii pojištěného. Konzervativní strategie snižuje riziko znehodnocení investovaných peněz při nižším výnosu. Agresivní strategie naopak zvyšuje možnost výnosu investovaných prostředků, ale zároveň s tím se zvyšuje i možnost znehodnocení investovaných prostředků. Pojištěný může v průběhu platnosti pojistné smlouvy nejen měnit výši pojistného, ale i poměr mezi částkou vynakládanou na krytí pojistných rizik a částkou určenou pro investiční část pojištění. Stejně tak je v průběhu pojistné smlouvy možné měnit investiční strategii.

Garance spokojenosti

spokojených klientů

let zkušeností

%

profesionalita

Obecné informace

Pozůstalým je v případě smrti pojištěného vyplacena částka sjednaná pro případ smrti, aktuální hodnota prostředků, kterou má pojištěný na svém účtě nebo obojí, podle dohodnutých podmínek. V případě dožití je vyplácena částka odpovídající aktuální hodnotě naspořených peněz. V případě úrazu nebo jiné pojistné události vyplácí pojišťovna částku vyplývající z podmínek dané pojistné smlouvy.

Součástí životního pojištění mohou být kromě rizika smrti i další rizika, např. pojištění úrazu, závažných onemocnění nebo invalidity.

Daňové odpočty

Některé typy pojištění umožňují uplatňovat rovněž daňové odpočty. K tomu je ale nutné splnit tato kritéria:

  • pojistník musí být pojištěným
  • trvání pojistné smlouvy musí být alespoň pět let
  • pojištění musí končit v roce, ve kterém se pojistník dožije 60 let
  • pojištění musí krýt riziko smrti nebo dožití
  • musí být održeny limity minimální pojistné částky s ohledem na pojistnou dobu

Čas od času je vhodné přezkoumat zda životní pojistka stále odpovídá potřebám a možnostem pojistníka a případně upravit její nastavení.

Chtějte to nejlepší

Naši poradci vám vyberou ten nejlepší produkt na trhu s ohledem na vaší situaci a potřeby.

GDPR

14 + 13 =

info@comfort-servis.cz

+420 774 262 419

Komplexní služby