Likvidace pojistných událostí
Jste zde: Úvod ⁄ Likvidace pojistných událostí

Likvidace pojistných událostí

Naše společnost disponuje certifikovanými likvidátory pojistných událostí, kteří jsou oprávněni řešit škodné události našich klientů. Ve spolupráci s Vaší pojišťovnou provedeme ocenění způsobené škody a zajistíme vyplacení pojistky oprávněnému.

Likvidace pojistných událostí

Po doručení potřebných dokumentů (např. hlášení pojistné události,fotodokumentace apod.) se náš pracovník ujímá šetření pojistné události. Na základě udělené plné moci je také možné, aby potřebnou dokumentaci rovněž zajistil.

Mezi hlavní úkoly likvidátora patří řádné šetření pojistné události,komunikace mezi klientem a pojišťovnou, popř. i s dalšími zainteresovanými institucemi tak, aby pojistná událost byla vyřízena v souladu s pojistnou smlouou a příslušnými zákony. Šetření pojistné události musí být dokončeno ve lhůtě 3 měsíců.Do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou je šetření ztíženo nebo znemožněno vinou oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného.

Během šetření je likvidátor především povinen ověřit úplnost a správnost informací předaných klientem a zda jsou tyto informace dostačující pro řešení pojistné události v souladu s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a příslušnými zákony.

V okamžiku, kdy jsou vešekré údaje úplné, přistupuje likvidátor k výpočtu výše pojistného plnění. Likvidátor se při výpočtu pojistného plnění řídí především okolnostmi vzniku pojistné události, mírou zavinění jednotlivých účastníků, výší pojistné částky a případným rozsahem spoluúčasti pojištěného.

Chci více informací

Mám zájem o:

Aktuality

Naši partneři